Archive for juli, 2013

Minska inte demokratin i byggprocessen – öka den

Politiker från olika partier vill öka byggandet http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/avtala-om-att-bygga-bostader_8370480.svd.

Angelägen fråga, men förslagen angriper inte grundproblemet, den dåliga konkurrensen inom byggandet. Avtal med byggherrar lär fungera dåligt. Aktörer på oligopolmarknad (få aktörer) levererar mindre volym till högre pris med lägre kvalitet. Det ger dem det bästa resultatet. Stat och kommuner är därmed de som måste och kan vidta åtgärder för att förbättra konkurrensen mm.

Det är obehagligt att politikerna som skriver i stället betonar att stå emot lokala opinioner. Allmänhet och kunder är de som ska tjänas lockas in med sina kunskaper och önskemål i tidigt skede. Lika obehagligt är förslaget att skära av myndigheters möjlighet att återkomma senare i processen, då mer info finns.

Mer konkurrens för mer och bättre byggande

M-representanter skriver i DN http://www.dn.se/debatt/vi-behover-en-nationell-strategi-for-vaxande-stader/

Många bra förslag, men man angriper inte ett stort grundproblem: Den bristande konkurrensen med för få aktörer, oligopol. Det gäller byggbranschen, fastighetsbranschen områdesvis och arkitektkontoren regionalt. Det leder till mindre kvantitet, sämre kvalitet funktionellt och estetiskt samt högre priser. Det fina är att samma åtgärder bidrar till att lösa alla de problemen samtidigt. Staten kan skärpa konkurrenslagens tillämpning och även lagen om det behövs. Staden kan bjuda in fler aktörer och öppna för fler aktörer genom mindre markanvisningar.

Städerna har låtit byggherrarna ta över, lämpar igenom deras impopulära förslag, och petar i detaljer. Regeringens förslag till områdesplaner och samtidig nedtoning av detaljplaner gör det nu möjligt för dem att inrikta sig på att styra med tydliga riktlinjer i stort. Inte minst gäller det kvalitet i kund- och medborgarperspektiv. Här har oligopolen alltsedan miljonprogrammet utnyttjat möjligheten att bygga stramt, fult och icke stadsmässigt – ett bekvämt sätt att tjäna pengar utan att leverera det som en stor majoritet av allmänhet och kunder vill ha enligt många studier.

Detta är grundorsaken till mängden klagomål och överklaganden. Därför måste förenklingar av planprocess och minskade överklagandemöjligheter kombineras med ökat tillvaratagande av medborgares och presumtiva kunders synpunkter i mycket tidiga skeden.