Hur kan Stockholm växa med kvalitet

Mejla ulf.johannisson@telia.com för att få Nyhetsbrev om byggande, arkitektur, planering mm några gånger/månad. Gilla Stadsbyggnadsnätverket på facebook så får du snabba nyheter.

Seminarier mm i tidsordning

161024 Hembygdsträff om Riva och bygga i Stockholms innerstad

Norrmalms Hembygdsförenings seminarium lockade också medlemmar från andra innerstadsföreningar. Deltagarnas engagemang var stort. Staden måste utvecklas på ett sätt som behåller och utvecklar värden på ett annat sätt än i dag. Alla ville ha ytterligare en träff om detta. Dokumentation här 161024-ny-rivningsvag och sok-planer-mm-pa-stockholms-hemsida-kort

160907  Seminarium om Hagastaden

Norrmalms-Liberalernas seminarium lockade 25 medlemmar. Engagemanget var stort. Medverkande från staden presenterade projektets båda etapper, klicka här Expl_PPT_Hagastaden_lib_160906+ och här 160906 Norrtull_ bilder + text

Deltagarnas synpunkter gällde till stor del att för litet kommunal service hade planerats in, t ex inte någon skola i den stora etapp 1. Kritik framfördes mot den avskalade arkitekturen. Stadens representanter menade att det inte var lätt för stadens fackförvaltningar för skola, omsorg mm att planera och att det fick lösa sig i en process med Exploateringskontoret som har kontakten med byggherrarna. I min sammanfattning visade jag på möjligheter till högre ambitioner. Läs mer 160906 Seminarium Hagastaden Sammanfattning 

Liberalernas ledning i stadshuset och representanter i stadsdelsnämnden jobbar med dessa högre ambitioner, närmast unikt bland partierna, betonade jag på seminariet. Liberalerna kan fortsätta att göra betydelsefulla insatser genom att fortsätta att kräva plats för offentlig och privat service i Hagastaden. Och verka för att man följer gestaltningsprogrammet i Hagastadens detaljplan. Programmet föreskriver t ex en variant av innerstadens omtyckta jordfärgskala.

160204 Öppet brev till politiker inför beslut om Nobel Center

Detaljplanen håller inte. Majoriteten av era väljare är emot den. Behandlingen av ärendet kan inte accepteras, med högsta ansvariga tjänsteman på dubbla stolar samt brist på alternativ, trafiklösning och samhällsekonomisk analys. Effekterna på riksintresse, byggnadsminne, Stockholms skönhetsvärden och trafiksituation är oacceptabla liksom effekten på stadens ekonomi inklusive risker.

Avslå planen! Erbjud … läs mer 160204 Avslå Nobel Center planen Erbjud alternativ

Tal och bild från demonstrationen på Nobeldagen 151210 Demonstration Nobel Center Tal Nätverket Rädda Blasieholmen & CO och 151210 Demonstration Nobel Center Tal för organisationer Känn stämningen!

151124 Seminarium om arkitektur och stadsplanering

Deltagare från Stockholms läns hembygdsförbunds tätortsföreningar diskuterade arkitektur och stadsplanering. Dokumentation Fint eller fult och 151124 Nya Citysaneringen Ex

Sperlingens backe, jättekvarteret med Sturegallerian

151118 Sperlingens Backe Yttrande Stadsbyggnadsnätverket Def Omfattande rivningar, ersättningshus 1-4 våningar högre syns från olika håll. Freys hyrverk och Marmorhallarna försvinner.

Snabbt om innerstad och ytterstad

Innerstaden: Se Youtubefilm: http://youtu.be/B2yC-J8RLjw (klistra in) Hur kan Stockholm växa med kvalitet? Filmen visar en sida av detta, hur vi kan bevara Stockholms innerstads skönhet, ett riksintresse som tyvärr kringgås gång på gång i dag.

Ytterstaden, se nedan 150510 Bygg ytterstadsdelar attraktiva …” och ”131130 Bygg ytterstaden attraktiv”.

Nobel Center

151120 Yttrande från Stadsbyggnadsnätverket Granskning Nobel Center Dnr 2013 00460 De ansvariga slog sig för bröstet för att ha lyssnat genom att minska höjd och bredd några meter. Det ändrade förslaget till Nobelhus är ändå en alldeles för dominerande och främmande mastodont i riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården. Förändringarna i förslaget matchar inte alls den enorma kritiken mot bygget i media och i de rekordmånga samrådsskrivelserna, varav ca 9 av 10 var negativa.

151016 Akut behov av ansvarsfull stadsbyggnadspolitik Stadsbyggnadsnämnden godkände 151015 planerna för både Nobel Center och rivning/högre hus vid Nybrogatan. Två allvarliga skador på Stockholm skönhet, kulturmiljövärden mm. Läs artikel (länken ovan) som jag skrivit om den successiva förstörelsen som pågår, kanske lika stor som Klara-rivningen, bara steg för steg.

150423 Samrådet avseende Nobel Center på Blasieholmen avslutades 150422. Stadsbyggnadsnätverkets skrivelse 150421 Samrådsskrivelse Nobel Center fr Stadsbyggnadsnätverket innehåller utöver Sammanfattning och yrkande också analys av projektet i 6 olika avseenden. Där framgår hur stadens plandokuments positiva påståenden om projektet strider mot vad som framkommer i ambitiösa underlagsrapporter: Negativa konsekvenser för stadsmiljön, olösta och outredda trafikproblem mm.

Nästan likalydande skrivelser har skickats också för tre andra organisationer. Att verka för att alla som vill värna och utveckla stadens värden ska kunna göra sin röst hörd på ett slagkraftigt sätt är viktigt vår stad.

 

Kom med i Stadsbyggnadsnätverket! Gilla det på facebook, gör inlägg, dela! /150423 Ulf Johannisson

Stadsbyggnadsnätverket

Stadsbyggnadsnätverket är ett partipolitiskt oberoende nätverk med ca 130 medlemmar. Vi bedriver kunskapsutveckling genom seminarier mm. Vi verkar för att befintliga värden värnas och nya skapas samt för att stadsbyggandet ska fungera  bättre. Jag som samordnar heter Ulf Johannisson, ideellt arbetande sedan 2007, och har bakgrund som företagsledare och managementkonsult.

Vill du delta? Maila ulf.johannisson@telia.com Du får Nyhetsbrev via mail ca en gång per vecka – om aktuella projekt, artiklar mm. Du kan delta i arbete med övergripande frågor och enskilda byggprojekt.  Vi engagerar oss i både innerstad och ytterstad. Medlemmarna kommer från hela Stockholm. Experter medverkar. Samarbete sker med andra organisationer.

Aktuellt arbete i olika organisationer

Sedan december 2015 leder jag en arbetsgrupp inom Naturskyddsföreningens nätverk Ny grön våg. Det avser hållbart byggande i förorter och bygger till största delen på resultat från Delegationen för hållbara städer. Länk till handboken KAJER MOT DET GRÖNA – som bläddringsbar PDF på webben – ladda ner PDF(187 Mb) eller http://www.arken-se-arkitekter.se/kajer_mot_det_grona/KAJER_MOT_DET_GRONA.pdf.

Jag är sedan mars 2015 stadsbyggnadsansvarig i Norrmalms hembygdsförening och Tätortsgruppen inom Stockholms läns Hembygdsförbund, som ökar sitt engagemang i stadsbyggnadsfrågor . Vidare medverkar jag i andra organisationer och grupper, t ex Samfundet S:t Erik sommaren 2014 och nätverket Rädda Blasieholmen-Flytta Nobelbygget sedan hösten 2014.

Sedan sommaren 2014 är jag medlem i Stockholms-Liberalerna. Det resulterade på kort tid i en Youtube film och en stadsbyggnadskväll (presentationer under fliken Video&Presentationer). Vi har två arbetsgrupper och jag har ordnat seminarier.

150510 Bygg ytterstadsdelar attraktiva, öka konkurrensen för volym, kvalitet och mot segregation

Motion till Folkpartiets landsmöte hösten 2015 150510 Motion Bygg ytterstadsdelar attraktiva och 150510 Motion Fungerande marknad för byggande – Att åtgärder ska vidtas för att för att öka konkurrensen på svensk byggmarknad vann gehör!

Partierna framhåller regelförenklingar (mycket är redan gjort) och subventioner. Båda innebär uppoffringar, tex att tolerera högre buller och mer exploatering av stränder.

Motionerna handlar om att jobba smartare. Genom att utnyttja befintlig kunskap kan staten vidta åtgärder för ökad konkurrens och rörlighet på marknaden, utforma riktlinjer för kommunal områdesplanering som ger ett massivt utbud av byggrätter med villkor och i struktur som gör förorter attraktiva, mm. Volym, kvalitet och värde för pengarna i stället för uppoffringar. Att genomföra de 10 + 5 att-satserna utgör tillsammans en väl koordinerad och mycket stor del av den genomgripande omdaning av det illa fungerande stadsbyggnadssystemet som behövs. Att få myndigheter och marknad att fungera så väl att de beskrivna resultaten nås kommer att kräva uthålligt och kompetent politiskt arbete. Vi ska inte nöja oss med mindre.

Stadsbyggnadskväll med Folkpartiet Norrmalm-Östermalm 141105

Den handlade om Hagstaden, Nobel Center och vågen av påbyggnader i innerstaden. Se 141105 Stadsbyggnadskväll Program (2), en presentation av Hagastaden av handläggaren av etapp 2 kring Norrtull 141105_Hagastaden o detaljplanomr 2 och 141105 Stureplan o a projekt. I det sistnämnda presenteras en rad påbyggnader. Kvällen blev startpunkten för en arbetsgrupp som jobbar med flera projekt.

Tidigare seminarier, presentationer mm

Från de gångna årens arbete och seminarier finns ett omfattande presentationsmaterial, som följer här. Tillsammans utgör detta material en sammanhängande bild av hur det står till inom Stockholms byggande, bakgunden till detta och vad man borde göra för att åstadkomma bättre kvalitet till lägre kostnad i större volym.

Skärpt konkurrens, ökad planberedskap och tidigt reellt inflytande

Åtgärder för att skärpa konkurrensen ger högre kvalitet, lägre kostnader och större volym i byggandet. Mer konkurrens och kundinflytande för att få marknadens aktörer att öka farten, det är bästa medicinen för detta, enligt min erfarenhet som företagsledare och -konsult. Områdesplaner med tydliga riktlinjer och tidigt reellt inflytande för allmänheten ger bättre förslag, mindre klagomål och snabbare planprocess.

Se även min blogg Konkurrens först Fristäder sedan http://ulfjohannisson.se/2014/04/764/

De företag som går före i den här utvecklingen har stora möjligheter, med mer Lean och humanistiska arkitekter i stället för lådritare.

Byggande som folk vill ha 1 Om du fick bestämma och idéer om hur vi ska få det 121030 Strategi och åtgärder 2 Byggande som folk inte vill ha: 140224 Nya Citysaneringen

Läs mer i presentationerna som länkas nedan under de olika aktivitetsrubrikerna

131130 ”Bygg ytterstaden attraktiv – för tillväxt, mot segregation”

Ett helhetsgrepp på ytterstadsdelar 140622 Bygg Ytterstaden attraktiv har diskuterats med representanter för flera moderatföreningar i ytterstaden och rönt stort intresse. Stadskvaliteter till fler är bästa medicinen mot segregation. Det lindrar också övertrycket på innerstaden, där stadens skönhetsvärden och attraktionskraft offras för  små tillskott, jämfört med de enorma volymer som kan byggas i ytterstaden och som byggs i den pågående utvidgningen av innerstaden.

131007 Seminarium ”Hur bevara och utveckla Sth innerstads värden?”

Susanna Stenfelt från SBK presenterade projektet Riddaren 18 mm på Nybrogatan. Det gav fördjupad insikt i hur och varför man tullar på hänsynen till Stockholms identitet. Ulf Johannisson knöt sedan an till förslaget till arkitekturpolicy, Arkitektur Stockholm. Där finns formuleringar om att utgå från Stockholms identitet och ta hänsyn till omkringliggande bebyggelse. Men där finns också formuleringar som öppnar för att kringgå de fina föresatserna. Riddaren 18 är ett inslag i hus-för-hus-utarmningen av Stockholms värden. Arkitektur Stockholm borde ge en stark signal till en kulturförändring i linje med en stor majoritets önskemål.

Presentation finns här: 131007 Hur bevara och utveckla Sth innerstads värden

130906 Synpunkter på förslag till Arkitektur Stockholm

Synpunkter på Arkitektur Stockholm 130906 Samrådsskrivelse Arkitektur Stockholm

130904 St Erik yttrande Arkitektur-Stockholm

130610 Talarkväll ”Planering och marknad för mer och finare stad”

Bitr. stadsbyggnadsdirektör Niklas Svensson, arkitekterna Torbjörn Einarsson, Arken arkitekter och Ludmilla Larsson Brunnberg & Forshed samt stadsbyggnadsgruppens Ulf Johannisson. Nedan finns länkar till talarnas presentationer och en sammanfattning, en inblick i hela det komplicerade stadsbyggnadssystemet. För svag konkurrens, brister i planering mm gör att det byggs för litet, och inte som folk vill. Möjligheter och vägar till ett mer fungerande system presenteras.

1 Om du fick bestämma 2 Platsens betydelse Bildtext  2 platsens betydelse_20130610 x  3 Majoritetens tur

4 Byggandet funkar inte Vad göra  5 (M) vad gör staden  130610 Sammanfattning Talarkväll

Presentation nr 1 handlar mest om hur vi och andra vill att det ska byggas. Här kan du se vad som verkligen byggs i City: 130330 Nya Citysaneringen kort

1301 – 1303 Samrådsskrivelser till Stockholms stad

130328Trollhättan 29-33 mm samrådsskrivelse till Stockholms stad

130121 Till Stockholms stad om Odenplan mm samrådsskrivelse

121009 Stadsbyggnadsgruppen är inne på sitt 3:e varv

1:a och 2:a varvet 2008-12 hittar du under fliken Politik i huvudmenyn: http://ulfjohannisson.se/politik/harliga-stockholm/ Det första varvet handlade om planprocessen, det andra om arkitektur, stadsplanering mm.

Inför nystartsmötet 121009 hade 34 personer hade anmält sig för deltagande , jämfört med 4-8 deltagare tidigare. (vi blev sedan mer än 40) Vid detta möte och ett seminarium 121030 presenterades resultaten av tidigare arbete:

– Forskning och kontakter med Stockholmare visar att människor i grova drag tycker detsamma. Man gillar inte de avskalade lådorna och funktionsseparerad stad (Arbete, Bostäder och Centrumfunktioner var för sig). Man vill ha mer human arktitektur och stadsplanering, levande blandad stad med färg och varierade former på husen. Se presentation 121030 Hur få Sth växa vackert

Varför bygger man ända sedan 1950-talet så litet av det ”humana” och så mycket av den s k modernismens lådor, vid det här laget omoderna. Det visar sig att det till stor det är samma problem med bristande konkurrens mm som ligger bakom detta och att det byggs för litet och för dyrt. Förslag till strategier och åtgärder redovisades för att få bättre konkurrens, regelverk mm för att ändra detta. Se presentation 121030 Strategi och åtgärder

På seminariet 121030 visade dessutom Arkitekt Torbjörn Einarsson från Arken Arkitekter exempel på ”humanistisk” arkitektur och stadsplanering: 121030 Torbjörn E Arken